GWARANCJA I RĘKOJMIA

Uni-Trol Sp. z o.o. obejmuje ochroną gwarancyjną swoje towary i usługi w następujących okresach:

 • Wyważarki – 24 miesiące od daty zakupu (nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji)
 • Montażownice – 12 miesiące od daty zakupu (nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji)
 • Inne urządzenia i akcesoria – 12 miesięcy od daty zakupu
 • Części zamienne – 12 miesięcy od daty zakupu (pod warunkiem montażu przez serwis Uni-Trol, zachowania warunków prawidłowej eksploatacji)
 • Usługi serwisowe – 3 miesiące

Szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia oraz wyłączenia gwarancji, zawarte są w instrukcji obsługi.

Uni-Trol Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na wszystkie sprzedawane części, akcesoria i urządzenia.

OPAKOWANIA

Maszyny i urządzenia sprzedawane są bez dodatkowych opakowań transportowych. Na życzenie odbiorcy maszyny mogą być odpłatanie pakowane na palecie i zabudowane pudłem kartonowym bez dna.

DOSTAWA

Możliwa dostawa do zakładu klienta.

SERWIS

Zapewniamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

SZKOLENIE

Każdorazowo przy odbiorze zakupionych maszyn (na życzenie klienta).

WARUNKI ZAPŁATY

Przelew bankowy na konto firmy UNI-TROL lub zapłata gotówką w kasie firmy lub u kuriera przy odbiorze wyrobów. Sprzedaż leasingowa- za pośrednictwem dowolnego towarzystwa leasingowego. Nasz partner to Leaselink www.leaselink.pl

ZAPEWNIAMY

Bardzo dobrą jakość, krótkie terminy realizacji zamówienia, sprawny i szybki serwis do 2 lat gwarancji oraz atrakcyjne ceny naszych wyrobów.

Warunki sprzedaży i świadczenia usług

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Uni-Trol Sp. z o.o. obejmuje ochroną gwarancyjną swoje towary i usługi w następujących okresach:

 • Wyważarki – 24 miesiące od daty zakupu (nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji)
 • Montażownice – 12 miesiące od daty zakupu (nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji)
 • Inne urządzenia i akcesoria – 12 miesięcy od daty zakupu
 • Części zamienne – 12 miesięcy od daty zakupu (pod warunkiem montażu przez serwis Uni-Trol, zachowania warunków prawidłowej eksploatacji)
 • Usługi serwisowe – 3 miesiące

Szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia oraz wyłączenia gwarancji, zawarte są w instrukcji obsługi.

Uni-Trol Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na wszystkie sprzedawane części, akcesoria i urządzenia.

OPAKOWANIA

Maszyny i urządzenia sprzedawane są bez dodatkowych opakowań transportowych. Na życzenie odbiorcy maszyny mogą być odpłatanie pakowane na palecie i zabudowane pudłem kartonowym bez dna.

DOSTAWA

Możliwa dostawa do zakładu klienta.

SERWIS

Zapewniamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

SZKOLENIE

Każdorazowo przy odbiorze zakupionych maszyn (na życzenie klienta).

WARUNKI ZAPŁATY

Przelew bankowy na konto firmy UNI-TROL lub zapłata gotówką w kasie firmy lub u kuriera przy odbiorze wyrobów. Sprzedaż leasingowa- za pośrednictwem dowolnego towarzystwa leasingowego. Nasz partner to Leaselink www.leaselink.pl

ZAPEWNIAMY

Bardzo dobrą jakość, krótkie terminy realizacji zamówienia, sprawny i szybki serwis do 2 lat gwarancji oraz atrakcyjne ceny naszych wyrobów.

Regulamin

§ 1. Zastosowanie
1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą UNI–TROL
Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów i usług zwanymi dalej „Kupującymi”, o
ile odrębnie zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej. W takim przypadku
pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają postanowienia takich umów.
2. Do umów zawieranych z Kupującymi, którzy nabywają od Sprzedawcy towar dla celów nie
związanych z działalnością gospodarczą – konsumenci, niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się
wyłącznie w zakresie nie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami.
§ 2. Dane techniczne i informacje
Dane techniczne i inne informacje zawarte w katalogach, materiałach reklamowych, stronie www lub
podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie
stanowią informacji handlowej o towarze. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z nieprawidłowych
danych dostarczanych przez producentów, których towary dystrybuowane są przez Sprzedającego ze
zmian konstrukcyjnych lub materiałowych wprowadzonych do produkowanych urządzeń lub z innych,
niezamierzonych przez Sprzedawcę przyczyn. Nieścisłości i błędy te nie mogą stanowić jednak
podstawy do roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. W razie jakichkolwiek wątpliwości
prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia celem potwierdzenia specyfikacji.
§ 3. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia
Sprzedawca przyjmuje zamówienia w formie:
1. Osobiście w siedzibie Sprzedającego.
2. Pocztą elektroniczną na adres:
a. Dział Sprzedaży – sprzedaz@unitrol.pl; office@unitrol.pl
b. Serwis – serwis@unitrol.pl
3. Telefonicznie pod numerem:
a. Dział Sprzedaży (22) 817 94 21 wew. 118; 121
b. Serwis (22) 817 94 21-22 w 131 i 134; 739-000-629
4. Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.unitrol.pl
5. W przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego pocztą elektroniczną lub przez
formularz kontaktowy, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w formie e-mailowej lub
telefonicznej, przedstawiając aktualne ceny oraz potwierdzając zamówienie u Kupującego.
6. Zamówienia składane przez Kupującego telefonicznie, z racji tego, że Kupujący informowany
jest o dostępności oraz aktualnej cenie towaru, nie wymagają dodatkowego potwierdzenia ze
strony Kupującego.
7. Zamówienie może zostać anulowane do momentu jego wysyłki do Kupującego. Do anulowania
zamówienia konieczne jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe.
8. Anulowanie zamówienia po wysyłce przez Sprzedawcę wiąże się z obciążeniem Kupującego
kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy wykonywaniu zamówienia.
9. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie
zaakceptowanego przez obie strony sposobu złożenia zamówienia, jest jednoznaczna z
zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
§ 4. Cena i warunki płatności
1. Wszystkie ceny w katalogach i cennikach Sprzedawcy podane są w złotych polskich (PLN) bez
podatku VAT.
2. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może, bez odrębnej zapowiedzi zmieniać je np.
w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem cen zakupu materiałów, półproduktów,
podatków, opłat publicznych lub zmian kursów walut.
3. Informację o cenie towaru, aktualnej w dniu zamówienia, Kupujący może otrzymać w Dziale
Sprzedaży lub Serwisu.
4. Warunki i termin zapłaty są indywidualnie ustalane z Kupującym przed przyjęciem zamówienia
do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element specyfikacji zamówienia.
5. Kupujący, którzy dokonują pierwszego zakupu od Sprzedawcy, mogą zostać zobowiązani do
dokonania przedpłaty.
6. Zapłata za części i akcesoria wysyłane kurierem odbywa się na zasadzie przelewu przed wysyłką
lub za pobraniem.
7. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz realizacji kolejnych
zamówień Kupującego.
§ 5. Ceny i warunki płatności obowiązujące w Serwisie
1. Dojazd do klienta:
a. Ryczał – 260 pln netto.
2. Przegląd okresowy maszyny (konserwacja, regulacje, kalibracja, sprawdzenie):
a. Wyważarki osobowe i ciężarowe – 250 pln netto/szt
b. Montażownice osobowe i ciężarowe – 300 pln netto/szt
c. Inne – indywidualnie do ustalenia
3. Naprawy maszyn:
a. Wyważarki osobowe i ciężarowe 250 pln netto + 200 pln netto za każdą
roboczogodzinę powyżej 1,5h
b. Montażownice osobowe – 300 pln netto + 200 pln netto za każdą roboczogodzinę
powyżej 1,5h
c. Montażownica ciężarowa – 400 pln netto + 200 pln netto za każdą roboczogodzinę
powyżej 1,5h
4. Części zamienne niezbędne do wykonania napraw płatne oddzielnie.
5. Koszt dostawy kurierem:
a. Paleta – 200 pln/szt netto (w jedną stronę)
b. Obsługa logistyczna przy przyjęciu i odsyłce palety – 200 pln netto (100 pln netto w
jedną stronę)
c. Paczka do 35 kg – 35 pln netto (wraz z obsługą)
6. Płatności – możliwe są następujące sposoby płatności:
a. Gotówką u technika serwisu lub w siedzibie firmy.
b. Za pobraniem u kuriera.
c. Przelewem na konto Uni-Trol (wydanie towaru – wysyłka – po wpłynięciu środków na
konto Sprzedawcy).
§ 6.Terminy i inne warunki dostawy
1. Sprzedawca przewiduje następujące warunki dostawy:
a. Odbiór własny z magazynu Sprzedawcy.
b. Dostawa transportem Sprzedawcy – warunki finansowe każdorazowo ustalane z
Kupującym.
c. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Warunki, sposób i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Kupującym przed przyjęciem
zamówienia do realizacji.
3. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy
Kupującemu, przewoźnikowi lub kurierowi.
4. W przypadku dostawy transportem Sprzedawcy, wydanie towaru następuje w magazynie,
siedzibie Kupującego.
5. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego o ile strony nie
uzgodniły inaczej.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego
magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
7. Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy
sprzedaży – faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Kupujący inaczej
zadysponuje w specyfikacji zamówienia.
8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą
wydania towaru z magazynu Sprzedawcy (nie dotyczy dostawy transportem Sprzedawcy i
kurierem).
9. Kupujący dokonując odbioru towaru zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i
jakościowego. W przypadku odbioru w magazynie Kupującego, zobowiązany jest zbadać stan
przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu.
10. Jeśli przesyłka z towarem jest uszkodzona i/lub z okoliczności przy otrzymaniu przesyłki z
towarem wynika, że ubytek lub uszkodzenie towaru nastąpiło w czasie przewozu, Kupujący
zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z udziałem przewoźnika sporządzić
protokół odbioru z adnotacją o takim uszkodzeniu lub ubytku towaru.
§ 7. Czas realizacji zamówienia na usługi i części zamienne
Usługi
Naprawy gwarancyjne – czas reakcji do 5 dni roboczych
Naprawy pogwarancyjne – czas reakcji do 10 dni roboczych
W obu przypadkach czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności oczekiwania na
części zamienne.
Części zamienne
Uni-Trol jest producentem ale także dystrybutorem maszyn i urządzeń. Firma dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić dostępność części zamiennych do wszystkich modeli produkowanych w ciągu ostatnich
10 lat. Może jednak wystąpić sytuacja, w której dostawa części zamiennych będzie wydłużona.
Sprzedawca poinformuje Kupującego o przewidywanym czasie dostawy.
§ 8. Dokonywane napraw serwisowych
Uni-Trol umożliwia Kupującemu wybór sposobu logistyki naprawy urządzenia. Kupujący może zamówić
wizytę technika serwisu lub w porozumieniu ze Sprzedawcą wysłać urządzenie do siedziby Sprzedawcy.
Możliwe jest także osobiste dostarczenie maszyny do serwisu i natychmiastowa naprawa po
uzgodnieniu telefonicznym.
Technik serwisu, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą ekspercką, ocenia stan techniczny oraz
uszkodzenie maszyny. Dobiera także najlepszy sposób naprawy urządzenia. Z racji ograniczonego
miejsca, technik nie posiada wszystkich możliwych części zamiennych do wszystkich urządzeń. W
szczególnych przypadkach może zatem zaistnieć potrzeba powtórnej wizyty serwisowej.
W przypadku napraw w siedzibie Kupującego, elementy elektroniczne wymieniane są w całości.
Technik nie ma możliwości laboratoryjnego sprawdzenia poszczególnych części płyt elektronicznych.
§ 9. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów
1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym poświadczeniem
Sprzedającego, dokonać zwrotu towaru lub wnosić o jego zamianę. Sprzedający zastrzega
sobie jednak prawo, do obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami poniesionymi przy tej
operacji.
2. Zwrot towaru, o którym mowa powyżej, odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany nie może
nosić oznak użytkowania oraz musi być kompletny.
3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów części elektronicznych.
§ 10. Instalacja maszyny i szkolenie
Po dostawie maszyny, Kupujący zobowiązany jest do jej rozpakowania, ustawienia w miejscu
docelowym a także podłączenia do źródła zasilania elektrycznego oraz sprężonego powietrza.
Sprzedający na życzenie klienta, może przeprowadzić szkolenie z działania zakupionej maszyny w
siedzibie Kupującego. Szkolenie odbywa się w uzgodnionym terminie. Instruktaż nie jest „nauką
zawodu” a jedynie pokazuje zasady działania urządzenia.
Jeżeli przed przystąpieniem do szkolenia, maszyna nie będzie rozpakowana i podłączona, technik
serwisu może dokonać tej czynności odpłatnie w cenie 100 pln netto/szt.
§ 11. Zastrzeżenie prawa własności
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za
towar.
2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody
Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować
zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy.
§ 12. Reklamacja
1. Kupujący zobowiązany jest zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Reklamacje należy
zgłaszać natychmiast do Działu Sprzedaży lub Serwisu.
2. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji, wad
materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie
pięciu dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w terminie jednego roku
od dnia wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.
4. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący po uprzednim uzgodnieniu z Działem Sprzedaży
lub Serwisu winien towar obarczony wadami odesłać Sprzedającemu na koszt Sprzedającego,
uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki i przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.
5. Sprzedawca może zamiast usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad, obniżyć cenę
towaru lub zwrócić Kupującemu otrzymaną sumę pieniędzy odpowiadającą cenie zakupu.
6. W tym ostatnim przypadku, Kupujący na wezwanie Sprzedawcy winien zwrócić Sprzedawcy,
na własny koszt i ryzyko, zakupiony towar w ilości i jakości w takim samym stanie, w jakim
został mu wydany. Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi
do Kupującego, równowartości części towarów zatrzymanych przez Kupującego, a w
przypadku zwrotu towarów uszkodzonych po ich wydaniu z magazynu Sprzedawcy, także
równowartości takiego uszkodzenia.
7. Ewentualne roszczenia Kupującego związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia
Kupującego ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego
towaru.
8. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady ukryte, które ujawniły się w czasie użytkowania
towaru zgodnie z jego przeznaczaniem.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym
przechowywaniem, transportem. Nie obejmuje również normalnego zużycia.
§ 13. Gwarancja i rękojmia
Uni-Trol Sp. z o.o. obejmuje ochroną gwarancyjną swoje towary i usługi w następujących okresach:
 Wyważarki – 24 miesiące od daty zakupu (nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji)
 Montażownice – 12 miesięcy od daty zakupu (nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji)
 Inne urządzenia i akcesoria – 12 miesięcy od daty zakupu
 Części zamienne – 12 miesięcy od daty zakupu (pod warunkiem montażu przez serwis Uni-Trol,
zachowania warunków prawidłowej eksploatacji)
 Usługi serwisowe – 3 miesiące
Szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia oraz wyłączenia gwarancji, zawarte są w instrukcji
obsługi.
Uni-Trol Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na wszystkie sprzedawane urządzenia,
akcesoria i części.
§ 14. Siła wyższa
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez Sprzedającego z przyjętych przez niego
zobowiązań, Sprzedający jest zwolniony od zobowiązań wynikających z przyjętego do realizacji
zamówienia oraz niniejszego Regulaminu Sprzedaży przez cały czas trwania takich okoliczności.
§ 15. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony
ich zobowiązań, ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo
takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe ze
wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich Kupującego.
3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej
zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia
ewentualnych szkód, jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań
spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.
4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu
niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona
maksymalnie do równowartości ceny towaru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez
dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.
§ 16. Ograniczenia dalszej odsprzedaży, reeksportu itd.
W przypadku dalszej odsprzedaży, eksportu lub podobnego rozporządzenia zakupionym towarem lub
towarem, w skład którego zakupiony towar wchodzi w całości lub w części, Kupujący zobowiązuje się
uzyskać wymagane zezwolenia, atesty, homologacje i certyfikaty wynikające z obowiązujących lokalnie
przepisów i stosować się do obowiązujących przepisów.
§17. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe
Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy według
obowiązujących przepisów prawa polskiego. Niniejszy tekst Regulaminu sporządzony w języku polskim
jest wiążący dla stron i stanowi wyłączną podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów między
stronami. Jakiekolwiek wersje językowe tego Regulaminu mają jedynie charakter pomocniczy i w
żadnej sytuacji nie stanowią źródła prawa.
§18. Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych
osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.
Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania)
przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o
świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204).
Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Uni-Trol
z o.o. celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną
dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: office@unitrol.pl, pocztą na adres firm. W przypadku
gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich
wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z
naszej bazy.
§19. Postanowienia końcowe
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też
nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w
pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub
bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub
bezskutecznego.

Wyślij zapytanie

  * Pola obowiązkowe